Verhuren
verhuren
Woninghuren.com brengt ingeschreven huurders en verhuurders direct met elkaar in contact. Meer dan 12000 aangesloten aanbieders van woonruimten, verhuren gratis huurwoningen en appartementen in geheel Nederland
WoningHuren.comWij adverteren voor U!

Woninghuren.com
Woningzoek.nl
WoningSpider.nl
Google.nl
Woning.Pagina.nl (Startpagina)
Wonen.Overzicht.nl
Wonen.prikpagina.nl (Startpagina)

en via de
zoekresultaten van:


Woonhelpdesk.nl
Ilse.nl
Startpagina.nl
Huurda.nl
NU.nl
Vindex.nl
Goudengids.nl
Nationaletelefoongids.nl
MSN.nl
OokHandig.nl
ViaVia.nl
Huurwoningmakelaars.nl
lxquick.nl
1steKeuze.nl
Vinden.nl
Orange.nl
Veronica.nl
SBS6.nl en Net5.nl
Funda.nl
Jaap.nl
 

Voorwaarden


Gratisverhuren.nl garandeert op geen enkele wijze overeenkomsten of huurcontracten na inschrijving op de Gratisverhuren.nl website.


Gratisverhuren.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel (vermeende) geleden materiŽle en/of immateriŽle schade voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen Gratisverhuren.nl Gebruikers. Bij melding van (meerdere) terechte klachten over een Gebruiker, zal Gratisverhuren.nl eventueel de samenwerking met het de betreffende persoon/ bedrijf verbreken.
Gratisverhuren.nl kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van de website Gratisverhuren.nl garanderen.
Iedere verder aansprakelijkheid van Gratisverhuren.nl voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
a. winstderving, gemiste besparingen;
b. verliezen;
c. kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en
d. vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer;


Gratisverhuren.nl is NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan Gratisverhuren.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers, de juistheid van de gegevens. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.


Gebruikers die zich bij Gratisverhuren.nl hebben ingeschreven gaan expliciet akkoord met het versturen van e-mail door Gratisverhuren.nl of andere gebruikers van Gratisverhuren.nl. De enige wijze waarop Gebruikers deze e-mail kunnen stoppen, is door zich uit te schrijven of een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen.


De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van de
Gratisverhuren.nl site behoren Gratisverhuren.nl toe. Niets van de Gratisverhuren.nl site mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Voor elk gebruik is vooraf toestemming van Gratisverhuren.nl vereist. Dit geldt niet voor de door de Gratisverhuren.nl Gebruikers geplaatste materialen zoals foto's en teksten. Alle beeldmateriaal, data, teksten, etc geplaatst op de Gratisverhuren.nl website dienen rechtenvrij te zijn. Gratisverhuren.nl kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van in de advertentie geplaatst materiaal. Mogelijke claims omtrent de publicatie van uw advertentie zullen dan ook verwezen worden naar de persoon of organisatie,verantwoordelijk voor het plaatsen van betreffend materiaal. Het staat Gratisverhuren.nl wel vrij deze ten behoeve van promotionele doeleinden te gebruiken.


Advertentie-opgaven kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. Met name, maar niet uitgezonderd, indien
- de omschrijving minder dan 3 regels beslaat
- er voornamelijk in HOOFDLETTERS is
getypt.
- essentiŽle gegevens ontbreken
- de tekst niet beantwoordt aan de doelgroep.
- het een 'gezocht-advertentie' betreft.


Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de advertentietekst en vrijwaart Gratisverhuren.nl voor alle aanspraken van derden tengevolge van het plaatsen van de advertentietekst op andere websites.


Gratisverhuren.nl behoudt zich het recht voor niet-serieuze, kwetsende, aanstootgevende, commerciŽle advertenties of berichten te weigeren of te verwijderen. Gratisverhuren.nl behoudt zich verder het recht voor om Gebruikers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Gratisverhuren.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.


Gratisverhuren.nl neemt de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens van Gratisverhuren.nl Gebruikers worden opgenomen in een centraal bestand van Gratisverhuren.nl.


Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen door Gratisverhuren.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.


Rotterdam,20 augustus 2008

Bij WoningZoek.nl vindt u ALLE Huurwoningen van verhuurders voor u verzameld. Wij hebben voor u gezocht & gevonden.
WoningZoek.nlAutomatisch plaasen met XML feeds!

Alles over wonen.

Voorwaarden